logo

Privacy- en Cookieverklaring

Privacyreglement Fotoclub Oldenzaal

Algemeen

Het bestuur van Fotoclub Oldenzaal hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de Persoonsgegevens, die door Fotoclub Oldenzaal worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd.

Fotoclub Oldenzaal is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van Persoonsgegevens van Betrokkenen.

Dit Privacyreglement is van toepassing op alle Verwerkingen van Persoonsgegevens binnen Fotoclub Oldenzaal. Voor vragen over dit Reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop Fotoclub Oldenzaal met uw gegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens op onze website.

 

Website

De webmaster van Fotoclub Oldenzaal is verantwoordelijk voor onze website.

De website van Fotoclub Oldenzaal is www.fcoldenzaal.nl

 

Doel van het privacyreglement

Dit privacyreglement is een verdieping van het privacy beleid, dat is vastgesteld door het bestuur van Fotoclub Oldenzaal en beschrijft hoe Fotoclub Oldenzaal omgaat met de privacy van Betrokkenen.

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van de Fotoclub Oldenzaal.

Dit privacyreglement beschrijft de Verwerking van Persoonsgegevens door de Fotoclub Oldenzaal, de doeleinden van de gegevensverwerking door de Fotoclub Oldenzaal, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Als u deze website bezoekt of Lid bent van de Fotoclub Oldenzaal, kan de vereniging gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij het aanmeldingsformulier, een mail die u verstuurt via de site, gegevens over leden enz. In het kader van deze Verwerkingen waarborgt en respecteert de Fotoclub Oldenzaal uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacy beleid zoals deze door de Fotoclub Oldenzaal zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw Persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw Persoonsgegevens.

 

Begrippen

In het reglement komen een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven.
–     De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);
–     Het privacyreglement: dit reglement;
–     Verantwoordelijke: De Fotoclub Oldenzaal;
–     Beheerder: de secretaris van de Fotoclub Oldenzaal;
–     Webmaster: de webmaster van de Fotoclub Oldenzaal, die de website beheert.
–     Verwerker: De vereniging, die Persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeengekomen taak ten behoeve van de Verantwoordelijke, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
–     Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;
–     Gebruiker: De functionaris die bevoegd is Persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de Verwerking kennis te nemen; hiermee wordt de clubsecretaris van Fotoclub Oldenzaal bedoeld.
–     Derden: personen en instanties buiten de Fotoclub Oldenzaal;
–     Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
–     Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking tot Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand, die een naam op een ledenlijst leest Verwerkt dus Persoonsgegevens (Artikel 4 AVG);
–     Bestand: elk gestructureerd geheel van Persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
–     Leden: Hiermee worden de leden van de Fotoclub Oldenzaal bedoeld;
–     Datalek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens.

 

Doeleinden

De Fotoclub Oldenzaal verzamelt of gebruikt uw Persoonsgegevens alleen voor de doeleinden, die worden beschreven in dit Privacyreglement. (Artikel 5 AVG)

Dit zijn:
–     Activiteiten die, gelet op de doelstelling van de Fotoclub Oldenzaal, gebruikelijk zijn, zoals inschrijving voor cursussen en wedstrijden;
–     Betrokkenen van de juiste contactinformatie voorzien wanneer het gaat om deelname aan of organisatie van activiteiten, die plaatsvinden binnen de Fotoclub Oldenzaal.
–     Betrokkenen toegang geven tot bepaalde afgeschermde informatie op de website van Fotoclub Oldenzaal.
–     Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
–     Het verzenden van informatie aan Betrokkenen over activiteiten en diensten van de Fotoclub Oldenzaal en daarmee samenhangende marketingactiviteiten door de Fotoclub Oldenzaal, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven en het versturen van bevestigingen bij inschrijving voor activiteiten;
–     Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van controle van de boekhouding.
–     Het beschikbaar stellen aan de Leden van een ledenlijst en lijsten van functionarissen, zoals commissies enz.

 

Rechtmatige grondslag

De Fotoclub Oldenzaal verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van toepassing is: (Artikel 6 AVG)
–     Om een verplichting na te komen die in de wet staat;
–     Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de Betrokkene onderdeel was;
–     Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de Betrokkene te bestrijden;
–     Voor de goede vervulling van de taak, die Fotoclub Oldenzaal vervult;
–     Wanneer de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke Verwerking.

Dat laatste is doorgaans het geval, maar als bijvoorbeeld iemand tijdens een evenement medische hulp nodig heeft kan het nodig zijn Persoonsgegevens te verstrekken.

 

Wijze van verwerking

De Verwerking van Persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de Wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt.

Persoonsgegevens van Leden worden uitsluitend verkregen van de Betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste Verwerking van diens Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die Verwerking en het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels.

Het nieuwe Lid verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden slechts Verwerkt voor zover zij, gelet op de eerdergenoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Gegevens over deelname aan activiteiten worden niet langer bewaard dan nodig is voor die activiteit.

Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen, zoals adres, telefoonnummer en mailadres enz.

 

Persoonsgegevens

De Fotoclub Oldenzaal verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:
–  Leden van de Fotoclub Oldenzaal;
–  Personen die de Fotoclub Oldenzaal om informatie of documentatie hebben verzocht;
–  Personen met wie de Fotoclub Oldenzaal een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

In het geval van fotoclub Oldenzaal vindt de Verwerking plaats via het secretariaat van Fotoclub Oldenzaal.

Indien de werkzaamheden van de Betrokkene ten behoeve van de Fotoclub Oldenzaal zijn beëindigd of de transactie met de Fotoclub Oldenzaal is afgehandeld worden gegevens niet langer dan twee jaar bewaard, tenzij de Persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Verwijderde gegevens worden vernietigd, tenzij deze nodig zijn voor historisch onderzoek of archivering. In dat geval worden passende maatregelen getroffen om te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend geanonimiseerd worden verstrekt en uitsluitend voor dat doel worden gebruikt.

Voor historische doeleinden, reünies, fotoalbums  resp. zoveel jarig bestaan van de club, tevens de opslag van fotobestanden, video’s, die op de website al dan niet worden / werden geplaatst, houdt de penningmeester de namen, voornamen, mailadres in een archief bestand.

 

Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens

De Fotoclub Oldenzaal verstrekt geen Persoonsgegevens aan Derden.

De Gebruikers die toegang hebben tot (een deel van) de Persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen.

Persoonsgegevens van Betrokkenen worden uitsluitend verstrekt aan Leden van Fotoclub Oldenzaal  in het kader van verenigingsactiviteiten en voor zover deze in overeenstemming zijn met de eerder genoemde doeleinden.

 

Beveiliging

De Fotoclub Oldenzaal draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de Persoonsgegevens, die zijn opgeslagen bij het secretariaat van Fotoclub Oldenzaal en de website, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking.

Inloggegevens worden via een versleutelde verbinding verzonden over het internet.

 

Rechten van betrokkenen

De Betrokkene heeft de volgende rechten:

  • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan de Fotoclub Oldenzaal te vragen of zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt.
  • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt.
  • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de Persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de Fotoclub Oldenzaal om dit te corrigeren.
  • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan de Fotoclub Oldenzaal te vragen om hun Persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
  • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de Betrokkene toestemming heeft gegeven om Persoonsgegevens te verwerken, heeft de Betrokkene het recht om de Persoonsgegevens te (laten) verwijderen.
  • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens. De Fotoclub Oldenzaal zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de Verwerking.

 

Website van Fotoclub Oldenzaal

De website bevat foto- en videomateriaal en teksten over evenementen, die Fotoclub Oldenzaal heeft georganiseerd. Dit kan bestaan uit uitslagen van wedstrijden, gehuldigde personen enz.

Leden van Fotoclub Oldenzaal hebben er geen bezwaar tegen, dat foto’s en/of video’s, gemaakt tijdens clubuitjes en/of bijeenkomsten, worden gebruikt ter illustratie van het verslag van die bijeenkomst resp. uitje en dat deze worden geplaatst op de website van fotoclub Oldenzaal.

De maker heeft wel een eigen verantwoordelijkheid voor wie wel en wie niet gefotografeerd wordt en of hij/zij deze foto’s plaatst in zijn persoonlijke map op onze website.

 

Cookies

Op de website van Fotoclub Oldenzaal worden technische en functionele cookies gebruikt. Deze dienen voor de goede werking van de website. Daarnaast maakt Fotoclub Oldenzaal gebruik van analytische cookies waarbij geen inbreuk wordt gemaakt op privacy.

Voor het gedeelte van de “Foto van de Maand” (op de website van Fotoclub Oldenzaal), waar gestemd kan worden, worden uitsluitend t.b.v. het stemmen op deelnemende foto’s IP-adressen (tijdelijk) opgeslagen voor de functionaliteit van het daarvoor gebruikte programma.

De overige cookies kunnen met een adblocker of browserinstellingen zonder problemen voor de werking van de website worden geblokkeerd. Dit zijn cookies van social media websites. Op het gebruik van social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het Privacyreglement van de Fotoclub Oldenzaal is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten.

De social media cookies zijn:
–  Door te klikken op de Facebook button wordt een trackingcookie geplaatst.
–  Google plaatst een googleapis cookie.
–  YouTube plaatst diverse cookies. De website van de Fotoclub Oldenzaal bevat video’s, die via YouTube worden afgespeeld. Meer informatie over het privacy beleid van YouTube vind je op de YouTube website.

 

 

Private logging

Wanneer u een web formulier invult worden enkele gegevens automatisch vastgelegd. Dit zijn de datum en tijd van vastlegging en kan ook het IP-adres zijn. Het beleid is het IP-adres niet vast te leggen.

Indien een gebruiker inlogt, wordt de datum en tijd van inloggen vastgelegd. Alleen het laatste moment van inloggen blijft bewaard.

Indien je een account hebt en je logt in op onze website, slaan we een tijdelijk cookie op, om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd, zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren i.v.m. jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar.

Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

 

Links naar websites van derden

Op de website van Fotoclub Oldenzaal zijn links naar websites van derden te vinden, zoals andere fotoclubs en bedrijven. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende Derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende Derde van toepassing. De gebruiker van de website dient het privacyreglement van deze Derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn Persoonsgegevens. De Fotoclub Oldenzaal is niet aansprakelijk voor de informatie die door Derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

 

Datalek

Er is sprake van een Datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen vallen van Derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.

Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).

De Webmaster zorgt voor een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden bij de secretaris en andere functionarissen van Fotoclub Oldenzaal worden afdoende beveiligd.

 

Slotbepalingen

In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van de Fotoclub Oldenzaal.

Wijzigingen in doel van de Verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de Persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit Privacyreglement.

Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.